האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

סיכום

סיכום

עברו עם העכבר על כל חלקי התמונה

 

בחרו את התשובה המתאימה בכל מלבן:

לעובד    

 

     שיקולדעתובחירהבאםלהשתמשאולאלהשתמשבציודמגןאישיכשנקבעשישצורךבכך.  

ציודמגןאישי     

 

  פתרונותטכנייםהנדסיים.

    

 

     עלהמעבידלספקלעובדאתכלהמידעהמתאיםלסיכוןאליועומדהעובדלהיחשף

ציוד המגן הוא קו ההגנה    

 

  שלך בשמירה על שלמותך ובריאותך

 

אם אינך משתמש בציוד מגן זה, למרות ההוראות –   

 

   נושא באחריות אישית!

 

במידה ונפגעת בעין, עליך    

 

              

 

 

 

בטוחים שהבנתם? בידקו את עצמכם