האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן

קישורים וחוקים

קישורים וחוקים

קישורים לחוקים, לתקנות ואתרי מידע נוספים:

 

·           חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953,3,2,1 – מאתר משה"ח / חוק עבודת הנוער

·           תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו – 1995

·           תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת) תשנ"ט 1999

·         חוק שכר מינימום

·         עבודה זמנית

·         תקנות עבודת נוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט – 1999 

·         הגבלה בעבודה

·         שכר מינימום לתלמידים עובדים

·         תנאים לתיווך להעבדת ילד/נער

·         שעות עבודה ומנוחה

·         חובת המעביד

·         חובת המעביד- בדיקות רפואיות

·         איגוד מקצועי לנוער עובד – הסתדרות הנוער העובד והלומד

·         חוק החניכות תשי"ג – 1953

·         חוק שכר מינימום, 1987

·         טבלה של שכר המינימום

·         פקודת הבטיחות בעבודה, 1970 – רמת הבטיחות

·         חוק חשוב נוסף הוא החוק למניעת הטרדה מינית 1998

·         זכויות העובדת

·         שירות התעסוקה

·         חוברת "בבואכם לעבודה" של המוסד לבטיחות ולגיהות

·         מדריך לנוער העובד מתוך אתר שער הממשלה